ODPORÚČAME:

naša cena                       
skladom
naša cena 4,50 €
skladom

» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti

Názov: Juraj Glosík – GL DATA

Sídlo: Kpt. Rašu 5, Bratislava – Dúbravka, 841 01, Slovenská republika

Podnikateľský subjekt je zapísaný:

č. Žo-2004/05668/2/Z73

č. živnostenského registra 114-26298

Rozhodnutie vydal Obvodný Úrad v Bratislave, odbor živnostenského podnikania.na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.kniznakaviaren.skÚvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Juraj Glosík – GL DATA (ďalej Predávajúci) na uvedenej internetovej adrese prevádzkuje on-line antikvariát Knižná kaviareň.

 2. Predmetom kúpy - tovarom sú použité knihy. Objednávateľ (ďalej len Kupujúci) si objednáva tovar vyplnením objednávkového formuláru a jeho následným odoslaním.

 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje pri každej položke okrem fotografie tovaru a jeho ceny aj informácie o stave knihy, stave jej prebalu a všetky potrebné identifikačné údaje (vydavateľ, rok a miesto vydania, jazyk, väzba, počet strán a rozmer). Vysvetlivky sa nachádzajú na webovom rozhraní v položke menu Ako nakupovať, ponuka Popis knihy.

 4. Webové rozhranie obchodu (položka menu Obchodné podmienky, ponuka Spôsob platby a poštovné) obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len pre prípady, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 5. V prípade objednávania z územia Českej republiky platia podmienky uvedené na webovom rozhraní obchodu v položke menu Ako nakupovať, ponuka Objednávka z ČR.

 6. Pre objednanie tovaru Kupujúci vyplní objednávkový formulár na webowom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednaný tovar Kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu prostredníctvom tlačidla Kúpiť)

 • spôsob dopravy a spôsob platby (potrebné označiť a stlačiť tlačidlo Pokračovať)

 • polia s potrebnými údajmi na vyplnenie Kupujúcim – Osobné údaje (meno, e-mail, telefón), prípadne aj Firemné údaje, Dodacia adresa (ulica a číslo, město, PSČ). Kupujúci je povinný vyplniť polia označené hviezdičkou!

 1. Objednávku Kupujúci odošle Predávajúcemu stlačením tlačidla Dokončiť objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správné. Predávajúci automaticky po obdržaní objednávky potvrdí jej akceptáciu Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenej v objednávke.

 2. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (jej akceptovaním), ktoré je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu prostredníctvom dobierky, alebo platbou vopred na účet (IBAN: SK6902000000001899567359, Swift: SUBASKBX).

 2. V prípade platby vopred na účet (bezhotovostnej platby) je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený vo chvíli pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

 3. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá bude súčasťou dodanej zásielky.

 4. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

Spôsob dodania

 1. Objednaný tovar Predávajúci zasiela Kupujúcemu prostredníctvom doporučeného listu, balíka, dobierkou. Spolu so zásielkou je zaslaný aj daňový doklad (faktúra).

 2. Spracovanie prijatej objednávky sa realizuje do 5 pracovných dní a tovar sa odošle v pondelok až piatok, čiže počas pracovných dní. Odoslanie objednávky sa potvrdzuje e-mailom zaslaným na adresu Kupujúceho. Dodacia doba závisí od Slovenskej pošty, ktorá zásielky doručuje v rozpätí od 2 do 7 pracovných dní. Ak zásielku Kupujúci neobdržal ani po tomto čase, je potrebné informovať Predávajúceho na e-mailovú adresu: kniznakaviaren@gmail.com .

 3. Ak Predávajúci tovar dodal tovar na miesto určrné Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný tento tovar pri dodaní prevziať.

 4. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane (nesprávna adresa, neprevzatie si zásielky v odbernej lehote), je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

 

Stornovanie objednávky

 1. Ak už Predávajúcim akceptovanú objednávku potrebuje Kupujúci zrušiť je potrebné tak uskutočniť najneskôr do 24 hodín, na e-mailovú adresu: kniznakaviaren@gmail.com.

 2. Ak už boli v prípade platby vopred na účet odoslané peniaze na účet Predávajúceho, budú tieto prostriedky obratom odoslané späť na účet Kupujúceho.

Reklamácia zásielky

 1. V prípade nespokojnosti Kupujúceho s dodaným tovarom je potrebné to okamžite oznámiť na e-mailovú adresu: kniznakaviaren@gmail.com.

 2. Pred reklamovaním tovaru je potrebné si uvedomiť, že tento internetový obchod (antikvariát) ponúka použité knihy a ich stav a miera prípadného poškodenia sú uvedené v časti s popisom produktu. Kupujúci je povinný si tento popis dôkladne prečítať.

 3. Tovar je potrebné doručiť do 14 kalendárnych dní na adresu: Juraj Glosík – GL DATA, Kpt. Rašu 5, 84101, Bratislava. Do balíka Kupujúci vloží tovar aj pôvodnú faktúru od Predávajúceho.

 4. Po prijatí tovaru bude Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim prostredníctvom e-mailu a bude dohodnutý ďalší postup. Je možná výmena kníh, podľa vlastného výberu alebo aj úplne stornovanie objednávky a vrátenie peňazí Predávajúcim.

 5. Kupujúci reklamovaný tovar nemôže zasielať na dobierku.

 6. Predávajúci poštovné spojené s kúpou a reklamáciou tovaru neuhrádza a nevracia späť.Ďalšie práva a povinnosti

 1. Tovar, ktorý Kupujúci zakúpil prostredníctvom on-line obchodu môže bez udania dôvodu vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu: Juraj Glosík – GL DATA, Kpt. Rašu 5, 84101, Bratislava. Kupujúci reklamovaný tovar nemôže zasielať na dobierku. Predávajúci poštovné spojené s kúpou tovaru neuhrádza a nevracia späť.

 2. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru úhradou celej kúpnej ceny tovaru.

 3. Riešenie sťažností spotrebiteľa zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kniznakaviaren@gmail.com.

 4. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo www.sospotrebitelov.sk prípadne spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci však odporúča Kupujúcemu najskôr využiť e-mailový kontakt kniznakaviaren@gmail.com na vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 eur.

 5. Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisejúce so spracovaním osobných údajov Kupujúceho pre účely plnenia objednávky plní Predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 6. Predávajúci nezasiela Kupujúcemu na jeho adresu uvedenú v objednávkovom formulári žiadne informácie ohľadom tovaru, služieb a činnosti spoločnosti. Svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmyslu čl. 13 nariadenia GDPR súvisejúcim so spracovaním osobných údajov Kupujúceho plní Predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 7. Predávajúci taktiež nevyžaduje od Kupujúceho súhlas na ukladanie tzv. cookies na jeho počítač. Túto činnosť Predávajúci nevykonáva a údaje nijak nevyuživa pre fungovanie on-line obchodu www.kniznakaviaren.sk.

OGE0N